overlay

Leerlingenzorg

Op IMB streven we ernaar de leerlingen dat leerlingen zo goed mogelijk functioneren op school. We stellen het welbevinden van de leerlingen voorop. Als er zich problemen voordoen op sociaal-emotioneel vlak, dan proberen we samen met de leerling een gepaste ondersteuning te zoeken.

Het begeleiden van leerlingen gebeurt in de eerste plaats door alle personeelsleden. De klasleerkracht kan hierbij een spilfiguur zijn.

Je kan met je zorg of verhaal ook terecht bij de leerlingenbegeleider, de directie en/of CLB-medewerker.

Als de problematiek te complex wordt en de draagkracht van de school overstijgt, kan er doorverwezen worden naar externe hulpverleningsdiensten. Dit gebeurt doorgaans door de CLB-medewerker, in overleg met de betrokken jongere. Bij de begeleiding van de leerling worden de ouders zoveel mogelijk geïnformeerd en actief betrokken. We houden daarbij steeds het belang van de leerling voor ogen.

Leerlingen worden bij het begin van het schooljaar geïnformeerd over hoe ze de leerlingbegeleiding zelf kunnen bereiken. Het vaste lokaal van de leerlingbegeleider bevindt zich ook op een centrale plek in de school.

De leerlingbegeleiding heeft geen beroepsgeheim maar heeft de plicht om heel discreet om te gaan met de verkregen informatie. De leerlingbegeleider is geen therapeut maar biedt in de eerste plaats een luisterend oor.