overlay

Zorg voor leren en leerlingen

We vinden het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten zich goed voelen op IMB-Brugge. We willen een warme school zijn voor jongeren die elders uit de boot vallen of dreigen te vallen. We investeren heel wat tijd in extra persoonlijke leerlingbegeleiding, in studiekeuzebegeleiding, in compenserende maatregelen voor jongeren met specifieke leerproblemen.

Leren leren en studiebegeleiding

Je maakt je wat zorgen over je studiemethode? Je studeert wel veel, maar het resultaat is niet wat je wenst ? Je hebt studieproblemen? Op onze school besteden wij extra aandacht aan hoe je de leerstof moet verwerken. In het eerste jaar staat “leren leren” trouwens geregeld op de agenda van het klasuur.

Studiekeuzebegeleiding

We helpen je om een juiste studiekeuze te maken. Op de belangrijke keuzemomenten (de overgang van graad, op het einde van het secundair onderwijs) trekken we tijd uit om je alle opties te presenteren: een voorstelling, bezoek aan een beurs of bedrijf, contacten met oud-leerlingen, dreamday …

Socio-emotionele begeleiding

Als er zich problemen voordoen op sociaal-emotioneel vlak proberen we samen jou een gepaste ondersteuning te zoeken. Je kan daarvoor terecht bij je klasleerkracht of bij de interne leerlingbegeleiding. Die zal op de eerste plaats een luisterend oor bieden en eventueel in overleg met het CLB de weg wijzen richting externe hulpverleners.

Leerproblemen

Leerlingen met geattesteerde leerproblemen (o.a. dyslexie, dyscalculie) krijgen bij de start van het schooljaar een individueel begeleidingsplan. We bekijken samen met jou, je ouders en de klassenraad hoe we het best met je leerprobleem omgaan. Je kan bvb. meer tijd krijgen om je proeven af te leggen of de toestemming krijgen om extra hulpmiddelen te gebruiken (behalve wanneer de leerstof van groot belang is voor de richting die je volgt).
De leerbegeleiders zullen je nauwgezet opvolgen en geregeld contact houden met je ouders.

Samenwerken

Zorg dragen voor leerlingen is de opdracht van alle leerkrachten en medewerkers. De klasleerkracht is in deze zorg een spilfiguur. Hij volgt elke leerling nauwgezet. Indien nodig verwijzen we echter door naar een externe dienst die een diagnose kan stellen of voor een behandeling kan zorgen. Het CLB speelt hierin een sleutelrol. Onze school staat open voor samenwerking met GON-begeleiding.